Моля, включете JavaScript в браузъра си, за да работи коректно този сайт!

KaMa Shop Live Chat
     
Език: BG
Валута: BGN
  • BGN
KaMa Shop - По мярката на всеки джоб!

Списък за покупка

Нямате избрани продукти.

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ

При покупка над 50лв в сайта, получавате автоматично отстъпка 4%.

При покупка над 100лв, получавате безплатна доставка!

За повече информация прочетете Условията за Доставка!

 

 

Спонсорирани връзки

Общи Условия

Условия за ползване на KaMaShop.net и Поверителност на данните

Моля, внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт.
Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ условията, моля не използвайте този уеб сайт.


Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „Кама Трейд” ЕООД предоставя услуги на потребителите си, посредством Интернет магазина KaMaShop.net.
Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на KaMaShop.net,  или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1. Условия за ползване на KaMaShop.net 

2. Поверителност на личните данни

 

I. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Кама Трейд ЕООД, гр. Стара Загора, ул. Старозагорско въстание № 26, ЕИК 201968190, представлявано от Мариян Саракчиев, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин на адрес в интернет: www.kamashop.net, наричан по-долу „ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: Кама Трейд ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Старозагорско въстание 26

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Стара Загора, ул. Старозагорско въстание 26

4. Данни за кореспонденция: гр. Стара Загора, Email: contact [ @ ] kamashop.net, тел: +359 876 33 01 40

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 201968190

6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 431393

7. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG (нерегистриран)

9. Доставчикът е страна по Етичния кодекс на KaMa Shop, достъпен на адрес:

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН „KAMA SHOP

Чл. 3. ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет: www.kamashop.net, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП, чрез интерфейса на страницата на ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП, съгласно поддържаните от ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП начини за разплащане;

5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП в Интернет.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес: www.kamashop.net или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него, чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията определени от ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата посочени в данните предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП

Чл. 7. (1) За да използва ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията, Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните посочени в регистрацията си в случай на промяна.

(6) В случай, че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези Общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес, преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите Общи условия, достъпни на адрес: www.kamashop.net/page.php?PageID=13#1

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят, съгласно данните предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение, това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин, чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП, чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената;

(6) Потвърждение на поръчката.

 

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти, преди сключване на договора:

- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП;

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора, се определя в настоящите Общи условия, както и информацията предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП, преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП.

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно, дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките, преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

- за доставка на аудио и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

- за доставка на вестници, списания и други периодични издания.

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми, не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя, чрез сайта на Доставчика на ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай, че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика, чрез сайта на Доставчика - ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката, чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите, ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес: http://www.kamashop.net/page.php?PageID=13#2

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: www.kamashop.net/forgot_pass.php

 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите Общи условия, могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия, ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези Общи условия, ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22. Доставчикът публикува тези Общи условия на адрес: www.kamashop.net/page.php?PageID=13#1, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите Общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

- едностранно, с предизвестие от всяка от страните, в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

- в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИН КАМА ШОП. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

- в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия, няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор, ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 27. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.10.2013 г.

 

 

Общи бележки

KaMaShop.net   не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. KaMaShop.net   може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние Ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за Вас.

  1. Начините за доставка и стойността на транспортните разходи, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в страницата Срокове и Доставка.
  2. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
  3. При установяване на грешки при въвеждането на информация, моля свържете се с нас по телефона или чрез email за коригиране на нередностите.
  4. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

 

 

към Е-Магазина Обратно към Е-Магазина

 

 

2. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Декларация за поверителност

Ние в KaMaShop.net  осъзнаваме значението на поверителността на личните ви данни, които споделяте с нас. Тази Декларация за поверителност се отнася за всички продукти и услуги предлагани от Кама Трейд ЕООД. Освен това, когато е необходима по-подробна информация относно практиките ни за поверителност, ние публикуваме допълнителни съобщения за поверителност, за да опишем как определени услуги обработват личната Ви информация.

Каква информация събираме и как я използваме

За да ви предоставим пълния си набор от услуги, може да събираме следните видове информация:

- Информация, предоставена от Вас – Когато си регистрирате профил в KaMaShop.net , пазарувате или използвате друга услуга или промоция на KaMaShop.net , за които се изисква регистрация, ние Ви молим за лична информация (като например Вашето име, имейл адрес, адрес и др.). Може да комбинираме информацията, която предоставяте чрез профила си, с информация от други услуги на KaMaShop.net , с цел подобряване на практическата Ви работа и повишаване на качеството на услугите ни. За определени услуги може да Ви дадем възможност да се откажете от комбинирането на тези данни. Вашата лична информация може да се използва от нас, за да комуникираме с Вас за нашите продукти и специални промоции.
- „Бисквитки“ – Когато посещавате KaMaShop.net,  ние поставяме на компютъра ви една или повече „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, съдържащи низ от знаци, чрез които еднозначно идентифицираме вашия браузър. Използваме „бисквитките“, за да подобрим качеството на услугите си, включително за съхраняване на предпочитанията на потребителите, съхраняване на лични данни, подобряване на резултатите от търсенето, избора на реклами и проследяването на тенденциите при потребителите, например в начина, по който търсят. Тази информация, както и техническа информация от Вашите посещения се записват автоматично от нашите сървъри. Информацията в тези сървърни регистрационни файлове, може (но не е задължително) да включва направената от Вас заявка в мрежата, адреса Ви по интернет протокол, тип на браузъра, език на браузъра, дата и час на заявката Ви, както и една или повече „бисквитки“ за еднозначното идентифициране на браузъра Ви.
- Комуникации с потребителите – Когато изпратите до имейл или друг вид съобщение до нас, е възможно ние да ги запазим, за да обработим запитването Ви, да отговорим на исканията Ви и да подобрим нашите услуги.
- Услуги на KaMaShop.net  с партньорски сайтове – Някои от услугите си предлагаме съвместно с други интернет сайтове. Личната информация, която предоставяте на тези сайтове, може да бъде изпратена на KaMaShop.net  с цел осигуряване на услуга. Обработваме тази информация в съответствие с настоящата Декларация за поверителност. Тъй като партньорските сайтове, чрез които се предлагат нашите услуги, може да имат различни практики за поверителност, Ви препоръчваме да прочетете техните декларации за поверителност.
- Притурки – Възможно е KaMaShop.net  да предоставя приложения от трети страни, чрез своите услуги. Събираната от KaMaShop.net  информация, когато активирате притурка или друго приложение, се обработва в съответствие с настоящата Декларация за поверителност. Събираната информация от доставчика на приложението или притурката се определя от техните декларации за поверителност.
- Тази Декларация за поверителност се отнася само за услугите на KaMaShop.net .

KaMaShop.net  обработва лична информация, само за целите описани в тази Декларация за поверителност и/или в допълнителните съобщения за поверителност на конкретни услуги. В допълнение към горепосоченото тези цели включват:
- Предоставяне на нашите услуги, включително показване на персонализирано съдържание и реклами;
- Проверка, проучване и анализ с цел поддържане, защита и подобряване на услугите ни;
- Гарантиране на техническото функциониране на мрежата ни;
- Защита на правата или собствеността на KaMaShop.net  или нашите потребители;
- Разработване на нови продукти и услуги.

Право на избор относно личната информация

Когато започнете да използвате определена услуга, за която се изисква въвеждане на информация като име, адрес, емейл адрес или телефон, трябва да ни предоставите Вашата лична информация или информацията на лице, което изрично Ви е упълномощило. Ако използваме тази информация за цели, различни от тези, за които тя е била събрана, преди това, ще поискаме Вашето съгласие.

Ако възнамеряваме да използваме личната информация за цели, различни от описаните в тази Декларация за поверителност и/или в съобщенията за поверителност на съответните услуги, ще Ви предложим ефективен начин да откажете подобна употреба за тези други цели. Не събираме и не използваме ‘деликатна’ информация за цели, различни от описаните в настоящата Декларация за поверителност и/или в допълнителните съобщения за поверителност на съответните услуги, освен ако не сме получили предварителното Ви съгласие.

Повечето браузъри предварително са настроени да приемат „бисквитки“, но можете да пренастроите своя браузър така, че да ги отказва изобщо или да показва съобщение, когато до него е изпратена „бисквитка“. Ако „бисквитките“ са деактивирани обаче, някои функции и услуги на KaMaShop.net  няма работят правилно. Можете да откажете да предоставите лична информация, на която и да е от услугите ни. В този случай обаче, KaMaShop.net  може да не е в състояние да Ви осигури съответните услуги.

Споделяне на информацията

С други фирми или външни лица KaMaShop.net  споделя лична информация само в следните случаи:

- Имаме Вашето съгласие за това. За споделянето на всяка деликатна лична информация е необходимо да ни дадете изричното си съгласие.
- Тази информация предоставяме на своите дъщерни дружества, партньорски организации или други доверени фирми или лица, които я обработват от наше име. Задължаваме тези трети страни да приемат и да обработват личната информация съгласно нашите указания и в съответствие с настоящата Декларация, както и с всички други приложими мерки за поверителност и сигурност.
- Имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването на такава информация е необходимо за:

(а) спазване на приложимо законодателство, наредба, законов ред или влязло в сила държавно изискване;

(б) прилагане на съответните Общи условия, включително проверка на техни потенциални нарушения;

(в) разкриване, предотвратяване или разрешаване по друг начин на измама, технически проблем или такъв, свързан със сигурността;

или

(г) предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или сигурността на Google, нейните потребители или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

Ако KaMaShop.net  стане предмет на сливане, придобиване или друга форма на продажба на част или на всички нейни активи, ще гарантираме поверителността на личната информация, включена в тези транзакции, и ще дадем предизвестие, преди личната информация да бъде прехвърлена и да стане предмет на различна декларация за поверителност.

Възможно е да споделяме с трети страни определени части обобщена, нелична информация, като например броя потребители, които са търсили определена дума, или броя потребители, кликнали върху конкретна реклама. Тази информация не Ви идентифицира лично.

Защита на информацията

Ние предприемаме съответните мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп или неупълномощено изменение, разкриване или унищожаване на данни. Те включват вътрешни проверки на практиките ни за събиране, съхранение и обработка на данни и на мерките за тяхната защита, както и физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неупълномощен достъп до системите, в които съхраняваме лични данни.

Достъпът до личната информация е ограничен до служителите, контрагентите и представителите на KaMaShop.net , на които им е необходима тази информация за привеждането в действие, развитието или подобряването на услугите ни. Тези лица са обвързани със задължения за спазване на поверителността и подлежат на дисциплинарни мерки, включително прекратяване на взаимоотношенията и наказателно преследване, в случай че не изпълняват тези свои задължения.

Цялост на данните

KaMaShop.net  обработва личната информация само за целите, за които тя е била събрана, и съгласно тази Декларация за поверителност и/или приложимите съобщения за поверителност на съответните услуги. Ние преразглеждаме практиките си за събиране, съхранение и обработка на данните, за да гарантираме, че събираме, съхраняваме и обработваме само тази лична информация, която ни е необходима за предоставяне или подобряване на услугите ни или за друго, разрешено според настоящата Декларация. Предприемаме основателни мерки, за да гарантираме, че личната информация, която обработваме, е точна, пълна и актуална, но разчитаме на нашите потребители при необходимост да актуализират или коригират личната си информация.

Може да откажем обработването на заявки, които са необосновано повтарящи се или систематични, изискват прекомерни технически усилия, застрашават поверителността на други лица или са крайно непрактични , или за които достъпът не е наложителен по други причини. За някои от услугите ни съществуват различни процедури за достъп, коригиране или изтриване на личната информация на потребителите. Подробности за тези процедури предоставяме в конкретните съобщения за поверителност или в разделите с често задавани въпроси за съответните услуги. Ние осъзнаваме нашата отговорност за защита на информацията.

Изпълнение

KaMaShop.net  редовно проверява спазването от своя страна на тази Декларация за поверителност. Ако имате въпроси или притеснения във връзка с нея или относно начина, по който ние обработваме личната информация, приканваме Ви да се свържете с нас от този уебсайт.

Когато получим официална жалба в писмен вид на contact  [ @ ] kamashop.net, правилото на KaMaShop.net  е да се свърже със съответния потребител във връзка с неговите притеснения. За разрешаването на жалби, отнасящи се до прехвърлянето на лична информация, които не могат да бъдат разрешени между KaMaShop.net  и съответното лице, ние ще сътрудничим на съответните регулативни органи, в това число местните органи за защита на данните.

Промени в тази Декларация за поверителност

Моля, обърнете внимание, че настоящата Декларация за поверителност може да се променя периодически. Ние няма да ограничим правата Ви според тази Декларация, без Вашето изрично съгласие и очакваме повечето от тези промени да са незначителни. Въпреки това, на тази страница, ще публикуваме всички промени в Декларацията за поверителност. Ако те са значителни, ще използваме още по-явен начин на известяване (включително уведомяване по електронна поща за някои услуги). 

 

към Е-Магазина Обратно към Е-Магазина

 

 

Последна промяна в Общите Условия: 01.10.2013

Разделител

Спонсорирани връзки